Polityka Prywatności

Ochrona Danych Osobowych

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie “RODO”).

W związku z tym informujemy Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy.

 

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarębska, z którą można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- art. 6 ust.1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

-art. 6 ust.1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanychna podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz.U. z 2017 r. poz. 59), ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), ustawy Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 967)oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenie mienia.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać osobom trzecim, jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną.

 

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podania danych skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków ustawowych przechowywane będą przez okres zgodny z Zarządzeniem Nr 19/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brusach.

 

 1. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych– czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,

- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych– czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

- prawo do sprzeciwu– może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy