Doradztwo zawodowe


Wykaz szkół ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu chojnickiego:


- Kaszubskie LO  Brusy

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Brusach

- Zespół Szkół w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4-6   

- II LO w Chojnicach, ul. Świętopełka 1 

- ZSP nr1 w Chojnicach, ul. Kościerska 11   

- ZSP nr2 w Chojnicach, ul. Angowicka 2 

- ZSP nr3 w Chojnicach, ul. Sukienników 13 

- Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach, ul. Dworcowa 1 

- LO Czersk    

- ZSP w Malachinie

- Katolickie LO w Chojnicach

 - Chojnicki Zespół Szkół „Pomerania” w Chojnicach, ul. Świętopełka 10


W roku szkolnym 2018/2019 o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie chojnickim decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym, w tym:

 

          

 

- punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

 

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 

język polski,historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

 

mnoży się przez 0,2 pkt;

 

 

 

- punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 

 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,       za oceny wyrażone w stopniu:

 

a) celującym – 18 punktów;

 

b) bardzo dobrym – 17 punktów;

 

c) dobrym –14 punktów;

 

d) dostatecznym – 8 punktów;

 

e) dopuszczającym –2 punkty.

 

 

 

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

 

 

 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

 

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

 

 

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem/ turniejem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotówartystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

 

 

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

 

 

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem/turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  – 10 punktów,

 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 punktów,

 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 punktów,

 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 3 punkty,

 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 2 punkty;

 

 

 

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych (innych niż wymienione wyżej), organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

a) międzynarodowym – 4 punkty,

 

b) krajowym – 3 punkty,

 

c) wojewódzkim – 2 punkty,

 

d) powiatowym – 1 punkt;

 

 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych       i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2018/2019.

 

 

 

Składanie wniosku o przyjęcie do wybranych szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 14 maja 2018 r.

 

do 20 czerwca 2018r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

od 22 czerwca

od godz.12.00

 

do 26 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

do 05 lipca 2018r.

do godz. 15.00

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 

06 lipca 2018r.

do godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki wdanej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum           i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

od 06 lipca 2018r.

od godz. 12:00

 

do 11 lipca 2018r.

do godz. 15:00

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do szkoły.

 

do 12 lipca 2018r.

do godz. 12:00

 

 

 


 

Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy