Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Wstęp:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych http://www.sp2brusy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-03.   

 1. Status pod względem zgodności:

Stron internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 2. zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 3. dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 4. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 5. część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Od 2021 roku uruchomimy nową stronę internetową szkoły spełniającą wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 1. Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Warnke lub kontakt z sekretariatem szkoły.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 1. Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 1. Informacje dodatkowe:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 16.11.2020. Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

 1. Dostępność architektoniczna:

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Ogrodowej, prowadzą do niego schody, przy wejściu bocznym jest podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy terenie szkolnym są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W skład szkoły wchodzą dwa budynki – jeden dydaktyczno-administracyjny spełniający wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (w tym winda wewnętrzna) i drugi, współużytkowany z sąsiednią szkołą. W budynku wspólnie użytkowanym na każdym poziomie (parter, 1. i 2. piętro oraz piwnica) znajduje się korytarz. Budynek ten nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do kompleksu budynków może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostosowanie budynku dydaktyczno-administracyjnego do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

 

Elementy dostosowania budynków i ich otoczenia:

Spełnienie wymagań

Tak/nie

Uwagi podmiotu dotyczące spełnienia wymagań

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych z oznakowaniem dla osób niepełnosprawnych:

TAK

 

- szerokość stanowiska co najmniej 3,6m; długość 5m

NIE

SZEROKOŚĆ – 3,4 M

DŁUGOŚĆ 5M

- przy usytuowaniu wzdłuż jezdni długość co najmniej 6m; szerokość co najmniej 3,6m

NIE

Szkoła posiada parking wewnętrzny

- zatoczki dla niepełnosprawnych w pobliżu głównych wejść do budynku

TAK

 

Wjazd:

 

 

- szerokość bramy w świetle co najmniej 2,4m

TAK

 

- szerokość furtki nie mniejsza niż 0,9m

TAK

 

- wjazd na posesję utwardzony kostką betonową, z kamienia naturalnego, płyt chodnikowych lub betonu

TAK

 

- kratki ściekowe i kanalizacyjne nie wyższe niż 2cm ponad lico nawierzchni

TAK

 

Schody zewnętrzne:

 

 

- liczba stopni w jednym biegu nie więcej niż 10

TAK

 

- szerokość stopni przy głównych wejściach do budynku co najmniej 0,35cm

TAK

Szerokość – 34 cm

- powierzchnia schodów zabezpieczona antypoślizgiem

TAK

 

- szerokość użytkowa schodów co najmiej 1,2m

TAK

 

- stopnie schodów bez podcięć, wrębów czy nosków

 

TAK

 

- poręcz o wygodnym uchwycie

TAK

 

- kolor i faktura stopni schodów takie, aby niepełnosprawny uzyskał pełną informację (wizualną i dotykową) np. o zmianie i końcu schodów)

 

 

NIE

 

Rampy i podjazdy:

 

 

- powierzchnia pochylni wykonana z materiału antypoślizgowego o fakturowej powierzchni

TAK

 

- poręcze przy pochylni na wysokości 75cm i 90 cm w dwóch równoległych pasmach

TAK

 

- poręcz o przekroju koła lub owalu o średnicy ok. 3-5cm lub o przekroju kwadratu 4x6cm

TAK

 

- poręcz przyścienna odległość od ściany nieprzekraczająca 5cm

TAK

 

- materiał poręczy gwarantujący pewny uchwyt np. zaimpregnowane drewno lub stal o niewielkiej perforacji

TAK

 

- zewnętrzne krawędzie pochwytu(część poręczy, za którą chwytamy) przedłużone na końcach pochylni o 30cm i zaokrąglone w dół

TAK

 

- zadaszenie powierzchni pochylni sięgające minimalnie poza jej obrys

NIE

 

- oświetlenie zewnętrzne górne lub oświetlenie powierzchni jezdnej o minimalnym natężeniu 100 lux

TAK

 

- minimalna szerokość spocznika pomiędzy pochylnią a wejściem 150cm

TAK

 

- minimalna szerokość pochylni 120cm

TAK

 

- maksymalna długość jednego biegu 900cm

TAK

 

- szerokość spoczników między biegami pochylni min. 150cm

NIE

konstrukcja nie wymaga spoczników

- na całym obwodzie pochylni i spoczników próg – odbojnik (część konstrukcji, która zapobiega ześlizgiwaniu się kół z pochylni) o wysokości 5-7cm kół

TAK

 

- maksymalne nachylenie pochylni 15% przy wysokości do 0,15m, przy wysokości 0,5m do 8% na zewnątrz i 10% wewnątrz budynku, przy wysokości ponad 0,5m – 6% na zewnątrz i 8% wewnątrz budynku

 

 

TAK

 

Wejścia, dojścia:

 

 

- utwardzone dojścia prowadzące do pochylni z min. Szerokością 150cm

TAK

 

- powierzchnia chodników i dojść wykonana z antypoślizgowego materiału

TAK

 

- furtki i bramy w ogrodzeniu otwierane do wewnątrz

TAK

 

- furtki i bramki od 90 do maks. 110cm

TAK

 

- przy 2, 3 schodkach – podjazd bez poręczy i krawężnika o szerokości ok. 150cm

TAK

 

- przy kratce lub wycieraczce przed wejściem, średnica otworów lub oczek maks. do 2cm, jej wysokość nie wystaje ponad lico nawierzchni

TAK

 

- domofony, przyciski funkcyjne, dzwonki pod przestrzenią oświetloną i zadaszoną oraz w strefie łatwego zasięgu dla osoby siedzącej na wózku- optymalnie 70-130cm od poziomu posadzki

TAK

 

- minimalna szerokość drzwi wejściowych 90cm

TAK

 

- w przypadku drzwi dwuskrzydłowych – min. Szerokość jednego skrzydła nie mniejsza niż 90cm

 

TAK

 

- minimalna odległość drzwi od wewnętrznego narożnika budynku 40cm

TAK

 

Okna:

 

 

- optymalna wysokość osadzenia okna 80-85cm od poziomu posadzki

NIE

95 cm

- klamki i uchwyty otwierające okna na wysokości nie wyższej niż 120cm

NIE

15 cm

Windy:

 

 

- minimalne wymiary wewnętrzne(tylko dla osoby na wózku) kabiny dźwigu 140x110cm

TAK

 

- kabina z przyciskiem awaryjnym    ”stop”

TAK

 

- strefa włączników i przycisków wewnątrz kabiny dostępna dla osoby siedzącej na wózku

TAK

 

- minimalna wolna powierzchnia przed dźwigiem to 150cm

TAK

 

- poręcz w kabinie dźwigowej na wysokości 90cm

TAK

 

- powierzchnia posadzki kabiny perforowana lub ryflowana

TAK

 

- dodatkowe zasilanie awaryjne

TAK

 

Korytarze:

 

 

- minimalna szerokość do przejazdu wózkiem 120cm

TAK

 

- antypoślizgowa powierzchnia

TAK

 

- w przypadku zakrętu o kąt 90 stopni zaokrąglony lub sfazowany narożnik

NIE

 

- grzejniki centralnego ogrzewania z osłonami, ochraniającymi od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt osób niepełnosprawnych

TAK

 

Schody wewnętrzne:

 

 

- szorstka okładzina stopni

TAK

 

- szerokość biegu ponad 125cm dwie poręcze

TAK

 

- optymalna wysokość stopnia 15-16,5cm

 

TAK

 

- optymalna szerokość stopnia 30-35cm

NIE

28 cm

- balustrady zewnętrzne wystające 30cm poza początek i koniec schodów

NIE

 

- optymalna wysokość balustrady 90-100cm

TAK

 

- pochwyt balustrady o przekroju koła lub owalu

TAK

 

Podnośniki i platformy:

NIE

 

- maksymalny udźwig 300kg

---

 

- prędkość podnoszenia do 0,2m/s

---

 

- w przypadku podnośników ukośnych prędkość podnoszenia do 0,15m/s

---

 

- awaryjna blokada systemów napędowych

---

 

Barierka ochronna lub blokada kół uniemożliwiająca zsunięcie się wózka w trakcie transportu

---

 

- ryflowana, antypoślizgowa powierzchnia podłogi urządzenia

---

 

Toalety:

 

 

- zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5m

TAK

 

- drzwi bez progów w pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego

TAK

 

- odpowiednio przystosowana, co najmniej jedna miska ustępowa i umywalka

TAK

 

- uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych

TAK

 

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy